Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
QT 나눔 (Facebook)
QT 나눔 (Old)
중보기도/간증
자유게시판
교회 사진첩
유학 및 이민
 
전체 690 개의 앨범중 1 에서 12 까지  
 2022 VBS 여름성경학교 (101) 
8/7/2022   
 
 김현열 세례식 (16) 
8/7/2022   
 
 사라 목장 @ 충헌&선영 (2) 
7/30/2022   
 청년 목장 @ 동령집사 (6) 
7/30/2022   
 
 Garage Sale 2022 (27) 
7/23/2022   
 
 Youth Darien Lake (3) 
7/23/2022   
 유스 수련회 2022 (39) 
7/23/2022   
 
 불꽃놀이(7/4/2022) (18) 
7/23/2022   
 
 청년 목장 @이충헌 최선영 (4) 
7/23/2022   
 야외예배 @ Hamlin Beach Park (59) 
6/12/2022   
 
 Paint Ball - 남선교회 (4) 
6/12/2022   
 
 2022 06 20 청년목장 @윤나다 (12) 
6/12/2022   
 
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved